Regulaminu korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz legitymacji studenckiej

Zarządzenie Nr VII/1512/2018

Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej

oraz legitymacji studenckiej

 

Na podstawie art. 4, art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2017 poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 47 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017, poz. 2136
z późn. zm.)

 

zarządza się co następuje

 

§1

Wprowadza się Regulamin korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz legitymacji studenckiej, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

 

§3

Traci moc zarządzenie nr VII/402/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa

 

Tadeusz Ferenc

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr VII/1512/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz legitymacji studenckiej

 

 

Regulamin

korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz legitymacji studenckiej

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej zwanej dalej „e-kartą" oraz  legitymacji studenckiej, określa warunki obsługi i odprawy podróżnych związane
z użytkowaniem e-karty oraz legitymacji studenckiej, wydanej przez uczelnię, z którą Gmina Miasto Rzeszów zawarła stosowne porozumienie, a w szczególności jej:

1) uzyskania lub w przypadku legitymacji studenckiej - personalizacji;

2) użytkowania;

3) doładowania;

4) kontroli.

2. Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w miejskim transporcie zbiorowym określa odrębny regulamin.

 

§2

Regulamin korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz legitymacji studenckiej zwany dalej Regulaminem obowiązuje na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz gmin, które powierzyły Gminie Miasto Rzeszów realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
na liniach łączących Miasto Rzeszów z wybranymi gminami w ramach zawartych porozumień międzygminnych w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

§3

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ZTM - należy przez to rozumieć Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie z siedzibą
przy ul. Trembeckiego 3;

2) Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (skrót RKM lub e-karta) - należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną kartę będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej. E-karta występuje w dwóch rodzajach:

a) jako karta na okaziciela, będąca nośnikiem elektronicznych biletów okresowych i/lub elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe;

b) jako karta spersonalizowana (imienna), będąca nośnikiem elektronicznych biletów okresowych i/lub elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe oraz informacji
o uprawnieniach do ulg bądź uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych;

3) bilecie elektronicznym lub e-bilet - należy przez to rozumieć bilet zapisany na e-karcie
lub legitymacji studenckiej jako bilet okresowy i/lub w formie elektronicznej portmonetki
na przejazdy jednorazowe oraz informacje o uprawnieniach do ulg i przejazdów bezpłatnych;

4) elektronicznej portmonetce - należy przez to rozumieć usługę uruchomioną na e-karcie
lub legitymacji studenckiej, pozwalającą na gromadzenie punktów celem wykorzystania ich
do wnoszenia opłat za przejazdy jednorazowe środkami komunikacji miejskiej według obowiązującej taryfy opłat. Usługa ta będzie aktywna w przypadku zgromadzenia na niej punktów. 1 punkt stanowi równowartość 1 zł, a 0,01 punktu stanowi równowartość 1 grosza;

5) 1-przejazdowym bilecie elektronicznym - należy przez to rozumieć bilet uprawniający
do przejazdu jednorazowego pobierany z elektronicznej portmonetki;

6) okresowym bilecie elektronicznym - należy przez to rozumieć bilet uprawniający
do przejazdu w określonym przedziale czasowym, bez limitu ilości przejazdów;

7)  punkcie obsługi podróżnego (skrót POP) - należy przez to rozumieć punkt ZTM przyjmujący wnioski o wydanie oraz wydający e-kartę, prowadzący m. in. sprzedaż okresowych biletów elektronicznych i doładowań elektronicznej portmonetki, umożliwiający użytkownikom sprawdzenie stanu e-karty oraz przyjmujący reklamacje;

8) ważności biletu elektronicznego - należy przez to rozumieć skasowanie biletu
1- przejazdowego na elektronicznej portmonetce;

9) ważności okresowego biletu elektronicznego - należy przez to rozumieć czas obowiązywania okresowego biletu elektronicznego od jego zapisania na e-karcie lub legitymacji studenckiej
do końca okresu na jaki został zakupiony;

10) rejestracji przejazdu / skasowaniu biletu - należy przez to rozumieć operację zbliżenia
e-karty lub legitymacji studenckiej do kasownika znajdującego się w autobusie, która może być połączona z wybraniem opcji (rodzaj biletu itp.) na ekranie dotykowym kasownika, w wyniku czego następuje rejestracja e-karty lub legitymacji studenckiej w pojeździe lub zapis informacji o wykorzystaniu punktów znajdujących się na e-karcie lub legitymacji studenckiej;

11) personalizacji e-karty lub legitymacji studenckiej — należy przez to rozumieć zapisanie
na e-karcie danych osobowych podróżnego wraz z jego zdjęciem dokonywane w POP. Legitymacja studencka jest personalizowana tylko elektronicznie;

12) terminalu doładowań e-karty lub legitymacji studenckiej - należy przez to rozumieć urządzenie zintegrowane z biletomatem służące do zakupu okresowego biletu elektronicznego i/lub doładowania elektronicznej portmonetki;

13) legitymacji studenckiej - należy przez to rozumieć legitymację wydaną przez uczelnię,
z którą Gmina Miasto Rzeszów zawarła stosowne porozumienie.

 

§4

 

1. E-karta jest własnością ZTM.

2. E-karta może być wydawana jako karta spersonalizowana (imienna) lub na okaziciela.

3. E-karta lub spersonalizowana legitymacja studencka może być użytkowana wyłącznie
przez osobę, której dane osobowe oraz zdjęcie zostały na niej zapisane.

4. Pierwsza spersonalizowana e-karta zostanie wydana podróżnemu bezpłatnie.

5. Wydanie kolejnej spersonalizowanej e-karty dlatego samego podróżnego spowoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 20,00 zł.

6. Za wydanie e-karty na okaziciela ZTM pobiera opłatę w wysokości 20,00 zł.

7. E-karta na okaziciela może być użytkowana przez wielu podróżnych.

 

Rozdział 2

Składanie wniosku i uzyskanie e-karty lub personalizacja legitymacji studenckiej

 

§5

 

1. Spersonalizowana e-karta zostanie wydana na podstawie wniosku przesłanego poprzez formularz dostępny na stronie www.ebilet.erzeszow.pl lub wypełnionego przez podróżnego
na druku dostępnym w POP. Personalizacja legitymacji studenckiej zostanie wykonana
na podstawie wniosku wypełnionego przez podróżnego na druku dostępnym w POP.

2. W przypadku wymiany legitymacji studenckiej, celem jej spersonalizowania należy wypełnić wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt 2. Personalizacja legitymacji studenckiej odbywa się bezpłatnie.

3. Podróżny może posiadać i użytkować tylko jedną spersonalizowaną e-kartę lub legitymację studencką.

4. E-kartę można odebrać osobiście w POP po zweryfikowaniu przez pracownika ZTM danych osobowych podróżnego umieszczonych we wniosku i ewentualnych uprawnień do ulg
lub przejazdów bezpłatnych.

5. Za osobę, która nie ukończyła 16-ego roku życia wniosek składa i e-kartę odbiera rodzic
lub opiekun prawny.

6. Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą przez ZTM chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie e-karty lub personalizację legitymacji studenckiej nie będzie rozpatrywany.

8. Dokumentami wymaganymi do:

1) wydania spersonalizowanej e-karty są:

a) prawidłowo wypełniony wniosek;

b) aktualne zdjęcie o maksymalnej rozdzielczości 1800 na 1200 px, a w przypadku osobistego składania wniosku zdjęcie o wymiarze 35x45mm podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu e-karty. Bezpłatne wykonanie zdjęcia jest możliwe również w POP;

c) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;

d) oryginał dokumentu potwierdzającego typ ulgi lub uprawnienie do bezpłatnych przejazdów i czas ich obowiązywania;

2) personalizacji legitymacji studenckiej jest prawidłowo wypełniony wniosek.

9. Każdorazową zmianę danych osobowych: nazwiska, imienia, adresu, zmianę uprawnień
do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów podróżny zgłasza do POP w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na e-karcie lub legitymacji studenckiej. Aktualizacja
jest dokonywana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu e-karty lub legitymacji studenckiej
i dokumentu tożsamości, oryginału dokumentu potwierdzającego typ ulgi lub uprawnienie
do bezpłatnych przejazdów. Aktualizacja niepowodująca wydania nowej e-karty jest bezpłatna. Wydanie nowej e-karty powoduje konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 20,00 zł.

10.Spersonalizowana e-karta wydawana jest podróżnemu za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i po pisemnym potwierdzeniu odbioru. Spersonalizowana legitymacja studencka wydawana jest podróżnemu po pisemnym potwierdzeniu odbioru.

11. Pełnoletni podróżny może zwrócić nieuszkodzoną e-kartę w dowolnym czasie - zostanie mu zwrócony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane punkty z elektronicznej portmonetki. Zwrot może nastąpić przelewem bankowym na numer konta wskazany przez podróżnego, gotówką lub przekazem pocztowym na koszt podróżnego. Za niewykorzystane bilety okresowe nie przysługuje zwrot środków.

12. Zwrot e-karty może być dokonany tylko w POP.

13. Kolejna spersonalizowana e-karta (duplikat) może być wydana odpłatnie na pisemny wniosek podróżnego w przypadku:

1) zniszczenia lub uszkodzenia e-karty;

2) zagubienia, kradzieży lub utraty e-karty z innej przyczyny.

14. Zagubienie lub kradzież e-karty należy niezwłocznie zgłosić do POP w celu jej zablokowania.

15. W przypadku znalezienia e-karty należy dostarczyć ją niezwłocznie do siedziby ZTM
lub POP.

 

Rozdział 3

Zasady doładowania e-karty lub legitymacji studenckiej

 

§6

 

1. Na e-karcie lub legitymacji studenckiej można równocześnie zapisać maksymalnie 2 różne okresowe bilety elektroniczne o niepokrywających się okresach oraz niezależną elektroniczną portmonetkę.

2. Zakup biletu okresowego jest możliwy najwcześniej na 3 miesiące przed miesiącem
jego obowiązywania.

3. Na e-karcie lub legitymacji studenckiej można zapiać uprawnienia do ulgowych
lub bezpłatnych przejazdów po okazaniu oryginału ważnego dokumentu uprawniającego
do nich. Uprawnienie to jest ważne do końca okresu ważności tych dokumentów.
Przed upływem terminu ważności uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu należy w POP okazać dokument uprawniający do dalszego korzystania z uprawnień. W przypadku
nie przedłożenia dokumentu uprawnienie do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów wygasa
z chwilą upływu okresu na jaki zostało zapisane na e-karcie lub legitymacji studenckiej.

4. Termin ważności uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów musi obejmować pełen okres, na jaki podróżny zamierza nabyć okresowy bilet elektroniczny.

5. Doładowanie:

1) e-karty (doładowanie okresowego biletu elektronicznego lub elektronicznej portmonetki
na przejazdy jednorazowe) odbywa się w POP lub terminalu doładowań e-karty
oraz za pośrednictwem strony internetowej www.ebilet.erzeszow.pl;

2) legitymacji studenckiej (doładowanie okresowego biletu elektronicznego lub elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe) odbywa się w POP lub terminalu doładowań.

6. Jednorazowa kwota doładowania elektronicznej portmonetki nie może być mniejsza niż 10,00 zł.

7. Po przeprowadzeniu doładowania okresowego biletu elektronicznego, elektronicznej portmonetki w POP lub terminalu doładowań e-karty lub legitymacji studenckiej na wniosek podróżnego wydawany jest paragon niefiskalny, który jest podstawą składania ewentualnej reklamacji.

8. Kwota zakupionego przez podróżnego doładowania elektronicznej portmonetki przeliczana jest na nabywane przez podróżnego w chwili doładowania elektronicznej portmonetki punkty w proporcji 1,00 zł = 1 punkt, a 1 grosz = 0,01 punktu.

9. Ilość punktów zgromadzonych na elektronicznej portmonetce nie może przekraczać
300 punktów o równowartości 300,00 zł.

 

Rozdział 4

Zasady użytkowania e-karty lub legitymacji studenckiej

     §7

     Opis funkcjonowania kasownika

 

1. Kasownik służy do rejestracji biletu okresowego, kasowania biletu elektronicznego
z elektronicznej portmonetki, sprawdzania stanu konta oraz zapisywania biletu okresowego
lub doładowania elektronicznej portmonetki na e-karcie.

2. Rejestrowanie e-karty lub legitymacji studenckiej z biletem okresowym lub uprawnieniami do przejazdów bezpłatnych nie jest obowiązkowe i polega na zbliżeniu e-karty lub legitymacji studenckiej do oznaczonego miejsca na kasowniku. Transakcja przebiega automatycznie.

3. Kasowanie biletu ze środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce
jest obowiązkowe i polega na zbliżeniu e-karty lub legitymacji studenckiej do oznaczonego miejsca na kasowniku. Transakcja przebiega automatycznie.

4. W przedniej części kasownika znajduje się moduł wyświetlacza dotykowego, na którym widoczna jest w szczególności bieżąca data i czas oraz inne informacje o realizowanym kursie i pola przycisków.

5. Każda operacja przeprowadzana przy użyciu kasownika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu widocznym tak długo jak przyłożona jest do niego e-karta lub legitymacja studencka.

6. Na wyświetlaczu znajdują się następujące przyciski wyboru:

1) „Bilet domyślny" - przycisk umożliwiający skasowanie domyślnego biletu z elektronicznej portmonetki w zależności od rodzaju zapisanego uprawnienia;

2) „Inny bilet" - przycisk umożliwiający wybór rodzaju i skasowanie innego niż domyślny bilet z elektronicznej portmonetki;

3) „Sprawdź konto" — przycisk umożliwiający sprawdzenie stanu konta e-karty
lub legitymacji studenckiej;

4) „Zapisanie biletu" - przycisk umożliwiający zapisanie na e-karcie zakupionego wcześniej przez stronę www.ebilet.erzeszow.pl biletu okresowego lub środków na elektronicznej portmonetce.

7. Wybranie opcji dokasowania biletu normalnego, ulgowego dowolnego rodzaju powoduje,
że kasownik jest gotowy przez około 5 sekund do pobrania jednorazowej opłaty
z elektronicznej portmonetki za bilet stosownie do wybranej opcji. Po przyłożeniu e-karty
lub legitymacji studenckiej rozpoczyna się automatyczne pobieranie stosownej opłaty.

8. Wybranie przycisku „Sprawdź konto" oznacza uruchomienie funkcji sprawdzania stanu konta e-karty lub legitymacji studenckiej tj. terminu ważności okresowego biletu elektronicznego oraz salda elektronicznej portmonetki (funkcja jest aktywna przez
około 5 sekund). Po przyłożeniu e-karty lub legitymacji studenckiej rozpoczyna
się wyświetlanie stanu karty (kolejno: informacje o okresowych biletach elektronicznych, informacja o stanie elektronicznej portmonetki). Informacje o zawartości e-karty
lub legitymacji studenckiej wyświetlane są sekwencyjnie (data-ilość punktów).
Dodatkowo generowany jest podwójny sygnał dźwiękowy.

9. Poprawne przeprowadzenie rejestracji przejazdu z ważnym i zapisanym na e-karcie
lub legitymacji studenckiej okresowym biletem elektronicznym, z uprawnieniem
do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych potwierdzane jest stosownym komunikatem
na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

10. Poprawne przeprowadzenie skasowania lub dokasowania biletu z elektronicznej portmonetki potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

11. Poprawne przeprowadzenie wyrejestrowania e-karty lub legitymacji studenckiej (dla biletu z elektronicznej portmonetki) potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

12. Punkty pobierane z elektronicznej portmonetki jako opłata za przejazd są zawsze podawane z dokładnością do 0,01 punktu.

13. Niezarejestrowanie przejazdu z okresowego biletu elektronicznego lub niepoprawne skasowanie biletu z elektronicznej portmonetki sygnalizowane jest poprzez potrójny sygnał dźwiękowy. Powód braku rejestracji pokazany jest na wyświetlaczu kasownika
w formie komunikatu.

14. Zbyt szybkie odsunięcie e-karty lub legitymacji studenckiej od kasownika w trakcie rejestracji przejazdu lub podczas kasowania biletu z elektronicznej portmonetki spowoduje wyświetlenie komunikatu „SPRAWDŹ OPERACJĘ" oraz wygenerowanie potrójnego sygnału dźwiękowego. Należy wtedy wybrać opcję "Sprawdź konto" na kasowniku oraz ponownie zbliżyć do niego e~ kartę lub legitymację studencką, aby sprawdzić, czy operacja została prawidłowo zrealizowana przez kasownik. W przypadku stwierdzenia braku rejestracji wykonanej czynności, należy ją powtórzyć.

15. Kasownik posiada funkcję blokowania rejestracji przejazdu z okresowego biletu elektronicznego oraz blokadę kasowania biletów z elektronicznej portmonetki. Blokada kasownika uruchamiana jest poprzez kartę kontrolera lub przez kierowcę z panelu sterującego. Stan zablokowania kasownika jest sygnalizowany stosownym komunikatem na wyświetlaczu: „ZABLOKOWANY". W stanie zablokowania rejestracji kart oraz zablokowania kasowania biletów między innymi z elektronicznej portmonetki kasownik obsługuje tylko karty kontrolera oraz umożliwia wyrejestrowanie e-karty lub legitymacji studenckiej.

16. E-karty lub legitymacje studenckie spoza systemu ZTM są ignorowane przez kasownik.

 

§8

     Zasady kasowania biletów ze środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce

 

1. System kasowania biletów ze środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce funkcjonuje na zasadzie pobierania opłat typu wejście-wyjście, co oznacza, że posiadacz
e-karty lub legitymacji studenckiej zobowiązany jest zarejestrować przejazd w chwili wejścia do autobusu poprzez jej przyłożenie do oznaczonego miejsca na kasowniku.

2. Opłata z elektronicznej portmonetki pobierana jest w systemie zaliczkowym przy wejściu
do autobusu, a końcowe rozliczenie i ewentualny zwrot nadpłaty dokonywany jest przy wyjściu z autobusu. Zarejestrowanie przejazdu ze środków elektronicznej portmonetki powoduje pobranie opłaty jak za jazdę do końca trasy autobusu. Aby otrzymać zwrot nadpłaty wynikającej z ilości przejechanych przystanków należy dokonać rejestracji wyjścia z autobusu podczas wysiadania. W momencie rejestracji wyjścia z autobusu zostanie zwrócona różnica między zaliczkowo pobraną opłatą jak za jazdę do końca trasy, a opłatą należną za przejazd
do przystanku, na którym podróżny faktycznie wysiadł.

3. Dokonanie rejestracji wyjścia z autobusu jest warunkiem koniecznym do otrzymania zwrotu nadpłaty wynikającej z ilości przejechanych przystanków zależnie od długości przebytej trasy mierzonej liczbą przystanków.

4. Czynność zarejestrowania i wyrejestrowania przejazdu zostaje zapisana w systemie.

5. Kasownik pobiera z e-karty lub legitymacji studenckiej odpowiednio: opłatę za bilet normalny, ulgowy dowolnego rodzaju oraz rejestruje przejazd.

6. W przypadku spersonalizowanej e-karty lub legitymacji studenckiej kasownik automatycznie pobiera opłatę zgodną z rodzajem zapisanego uprawnienia do przejazdów ulgowych bez konieczności wybierania opcji znajdujących się na wyświetlaczu kasownika. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu poza przejazdem własnym wymaga dokasowania biletu ze środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce poprzez użycie odpowiednich
opcji przedstawionych na wyświetlaczu kasownika w opcji „Inny bilet", o której mowa
w § 7 ust. 6 pkt 2.

7. Z e-karty na okaziciela kasownik pobiera automatycznie opłatę za jednorazowy
bilet normalny jeśli nie została wybrana żadna opcja z przedstawionych na wyświetlaczu kasownika. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu poza przejazdem własnym wymaga dokasowania biletu ze środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce poprzez użycie odpowiednich opcji przedstawionych na wyświetlaczu kasownika w opcji „Inny bilet",
o której mowa w § 7 ust. 6 pkt 2.

8. Upłynięcie daty ważności zapisanych na spersonalizowanej e-karcie lub legitymacji studenckiej uprawnień do przejazdów ulgowych dowolnego typu nie będzie sygnalizowane. Kasownik pobierze z elektronicznej portmonetki opłatę jak za bilet normalny.

9. Przy skasowaniu biletu z elektronicznej portmonetki pobierana jest ilość punktów odpowiadająca cenie przejazdu, zgodna z cennikiem opłat.

10. W przypadku korzystania z elektronicznej portmonetki podczas podróży z tego samego przystanku w tym samym autobusie można dokonać maksymalnie 5 dokasowań
(5 biletów jednorazowych z elektronicznej portmonetki), przy użyciu opcji biletu normalnego i/lub opcji biletu ulgowego.

11. W przypadku korzystania z e-karty lub legitymacji studenckiej z zapisanymi: okresowym biletem elektronicznym i elektroniczną portmonetką w pierwszej kolejności system będzie korzystał z okresowego biletu elektronicznego. Jeśli okresowy bilet elektroniczny zapisany na e-karcie lub legitymacji studenckiej utracił ważność to kasownik podejmuje bez ostrzeżenia próbę skasowania biletu z elektronicznej portmonetki według taryfy zapisanej na e-karcie lub legitymacji studenckiej (bilet normalny, ulgowy ustawowy, ulgowy samorządowy).

 

  §9

   Zasady właściwego posługiwania się e-kartą

 

1. E-karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie
(np. dziurkując, obcinając).

2. E-karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.

3. E-kartę można bezpiecznie przechowywać i użytkować podobnie jak inne karty tego typu (np. karty płatnicze).

 

 

 

Rozdział 5

       Zasady kontroli e-karty lub legitymacji studenckiej

 

§10

 

1. Kontrolę e-karty lub legitymacji studenckiej mogą przeprowadzać wyłącznie osoby upoważnione przez ZTM posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu, wystawiony przez ZTM.

2. E-karta lub legitymacja studencka bez zapisanego na niej ważnego okresowego
biletu elektronicznego, bez skasowanego biletu z elektronicznej portmonetki bądź zapisanego uprawnienia do przejazdów bezpłatnych, ani sam paragon niefiskalny nie uprawnia
do przejazdu środkami komunikacji miejskiej.

3. Osoba kontrolująca wyposażona jest w mobilne urządzenie do kontroli e-karty
lub legitymacji studenckiej, zwane dalej terminalem kontrolerskim.

4. Podróżny podczas kontroli udostępnia e-kartę lub legitymację studencką osobie kontrolującej w celu odczytania jej zawartości.

5. Na ekranie terminala kontrolerskiego z wynikiem kontroli wyświetlane są podstawowe informacje o rodzaju i ważności okresowego biletu elektronicznego, stanie elektronicznej portmonetki (stan konta i informacje o skasowaniach z elektronicznej portmonetki).

6. Terminal kontrolerski sygnalizuje wynik kontroli diodą LED i dźwiękiem:

1) potwierdzenie ważności okresowego biletu elektronicznego i/lub ważnych skasowań biletu z elektronicznej portmonetki - LED kolor zielony, sygnał dźwiękowy i pojedyncza
krótka wibracja;

2) brak ważnego okresowego biletu elektronicznego i brak ważnych skasowań z elektronicznej portmonetki - LED kolor czerwony, krótki sygnał dźwiękowy i podwójna krótka wibracja;

3) karta na liście kart zastrzeżonych - LED kolor czerwony, długi sygnał dźwiękowy
i poczwórna wibracja.

7. W przypadku stwierdzenia: blokady e-karty lub legitymacji studenckiej, obecności e-karty lub legitymacji studenckiej na liście kart zastrzeżonych lub faktu, że kontrolowany podróżny nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania e-karty lub legitymacji studenckiej, osoba kontrolująca ma prawo zatrzymać taką kartę i przekazać ją do ZTM celem wyjaśnienia sprawy.

8. W przypadku braku ważnego okresowego biletu elektronicznego i braku zarejestrowanych skasowań z elektronicznej portmonetki bądź uprawnienia do przejazdu bezpłatnego osoba kontrolująca wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej zgodnie z Uchwałą
nr LXI/1131/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 października 2013 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny
z późniejszymi zmianami.

 

 Rozdział 6

Zasady reklamacji e-karty lub legitymacji studenckiej

 

       §11

 

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem e-karty lub legitymacji studenckiej można składać: drogą elektroniczną na adres reklamacje@ztm.erzeszow.pl, listownie lub osobiście
w siedzibie ZTM.

2. Utratę e-karty lub legitymacji studenckiej między innymi z powodu zagubienia lub kradzieży należy zgłosić:

1) osobiście w POP w celu wypełnienia zgłoszenia utraty e-karty;

2) telefonicznie po podaniu danych osobowych;

3) poprzez Internet po podaniu indywidualnego numeru e-karty i hasła abonenckiego.

3. Utracona e-karta lub legitymacja studencka zostanie zablokowana w systemie nie później aniżeli następnego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia. ZTM nie odpowiada za utratę środków zgromadzonych na e-karcie lub legitymacji studenckiej
od zgłoszenia utraty e-karty lub legitymacji studenckiej do momentu jej zablokowania. Podróżny otrzymuje nową e-kartę po uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 4 ust. 5.

4. Środki zapisane na elektronicznej portmonetce na utraconej e-karcie lub legitymacji studenckiej zostaną przeniesione na duplikat e-karty lub legitymacji studenckiej według salda wykazanego w systemie w chwili jej zablokowania.

5. Zwrot niewykorzystanych środków z elektronicznej portmonetki przysługuje jedynie użytkownikowi spersonalizowanej e-karty lub legitymacji studenckiej w okresie posiadania przez niego aktywnej usługi elektronicznej portmonetki na jego e-karcie lub legitymacji studenckiej w okresie ważności e-karty lub legitymacji studenckiej. W celu zwrotu środków
z elektronicznej portmonetki w wyżej wymienionym przypadku podróżny musi złożyć odpowiedni pisemny wniosek.

6. E-kartę można wymienić bezpłatnie w przypadku ujawnionej wady fabrycznej
lub po upływie okresu trwałości karty, tj. 5 lat od daty jej wydania po okazaniu użytkowanej.

 

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

     §12

ZTM zobowiązany jest do podania niniejszego Regulaminu do powszechnej
wiadomości na stronach internetowych www.rtm.erzeszow.pl, www.ebilet.erzeszow.pl
oraz www.ztm.erzeszow.pl.

 

 

§13

     Zastrzeżenia

1. ZTM zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępu do systemu Rzeszowskiej Karty Miejskiej celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Informację o braku dostępu
do usługi będą publikowane na stronie www.rtm.erzeszow.pl, www.ebilet.erzeszow.pl
oraz www.ztm.erzeszow.pl.

2. Wnioski o doładowanie błędnie zdefiniowane lub takie których potwierdzenie nie będzie możliwe, mogą nie zostać zrealizowane, a wpłacone środki zostaną zwrócone podróżnemu.

3. ZTM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami na które ZTM nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa), albo wyłącznie z winy poszkodowanego
lub osoby trzeciej. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

 

         §14

1. Szczegółowe zasady korzystania z kasowników i terminali doładowań, określają odrębne instrukcje wydawane przez Dyrektora ZTM.

2. Upoważnia się Dyrektora ZTM do ustalenia wzorów:

1) wniosku o wydanie e-karty,

2) wniosku o wydanie duplikatu e-karty,

3) wniosku o personalizację cyfrową legitymacji studenckiej,

4) druku reklamacyjnego Rzeszowskiej Karty Miejskiej / legitymacji studenckiej.

 


 

Zarządzenie nr VIII/854/2020
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 30 czerwca  2020 r.

 

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu
korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz legitymacji studenckiej


Na podstawie art. 4, art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020, poz. 8) oraz art. 47 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2019, poz. 2475 z późn. zm.)

 

zarządza się co następuje

 

§ 1

W Regulaminie korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz legitymacji studenckiej, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII/1512/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz legitymacji studenckiej, § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. E-kartę można wymienić bezpłatnie w przypadku ujawnionej wady fabrycznej lub po upływie okresu trwałości karty tj. 10 lat od daty jej wydania, po okazaniu karty użytkowanej”.

 

§ 2

Realizację obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia powierza się Zarządowi Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa

dr h.c. Tadeusz Ferenc