Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Rzeszowska Karta Miejska (RKM lub e-karta) należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Rzeszowie.

Imienna Rzeszowska Karta Miejska (ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem) może być używana wyłącznie przez osobę, na którą została wystawiona. Można na niej ponadto zapisać informację o uprawnienia do ulgi przejazdów bezpłatnych. Karta na okaziciela nie zawiera żadnych danych osobowych - może z niej korzystać wymiennie wiele osób.

Jak najbardziej, najprościej w takim przypadku poprosić przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego), aby wypełnił i podpisał wniosek.

Spersonalizowaną e–kartę należy odebrać osobiście lub przez rodzica /opiekuna prawnego. W przypadku osób które ukończyły 16 lat dopuszcza się jego odbiór bez udziału rodzica lub opiekuna prawnego, po okazaniu dokumentu tożsamości w POP.

Odbiór Rzeszowskiej Karty Miejskiej następuje w miejscu złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych w formie elektronicznej (za pośrednictwem tego portalu), e – kartę można odebrać w dowolnym Punkcie Obsługi Podróżnego.

Elektroniczna portmonetka jest to usługa uruchomiona na e-karcie pozwalającą na gromadzenie punktów (1 punkt = 1 zł), w celu ich wykorzystania do wnoszenia opłat za przejazdy. Elektroniczna portmonetka zastępuje dotychczasowe papierowe bilety 1-przejazdowe

Okresowy bilet elektroniczny - jest to bilet uprawniający do przejazdu osoby w określonym przedziale czasowym, bez limitu ilości przejazdów, wymagający każdorazowej rejestracji e–karty po wejściu do autobusu.

Punkt Obsługi Podróżnego (POP) jest to punkt ZTM przyjmujący wnioski o wydanie oraz wydający e–kartę, prowadzący m.in. sprzedaż okresowych biletów elektronicznych i doładowań elektronicznej portmonetki, umożliwiający użytkownikom sprawdzenie stanu e–karty oraz przyjmujący reklamację.

Rejestracja przejazdu / skasowanie biletu - jest to operacja zbliżenia e- karty do kasownika znajdującego się w autobusie, która może być połączona z wybraniem opcji (rodzaj biletu itp.) na ekranie dotykowym kasownika, w wyniku czego następuje rejestracja e–karty w pojeździe lub zapis informacji o wykorzystaniu punktów znajdujących się na e-karcie

Personalizacja karty miejskiej jest to zapisanie na e-karcie danych osobowych podróżnego wraz z jego zdjęciem dokonywane w POP.