Jak działa kasownik?

Spis treści
 1. Interfejs użytkownika w kasowniku KRG-8
 2. Opis działania kasownika
 3. Działanie kasownika w trybie zablokowania
 4. Obsługa biletów papierowych
 5. Obsługa Rzeszowskiej Karty Miejskiej (RKM lub e-karta)

 

Interfejs użytkownika w kasowniku KRG-8

Kasownik KRG-8 obsługuje się za pośrednictwem ekranu dotykowego. Obsługa dla podróżnego sprowadza się do możliwości wyboru języka interfejsu, oraz sprawdzenia lub wykonania operacji na bilecie elektronicznym.

 

Poniższy rysunek przedstawia wygląd interfejsu użytkownika:

Rysunek 1: Widok głównego okna interfejsu użytkownika

 

Elementy ekranu interfejsu:

 • belka przedstawiająca aktualną datę i czas
 • logo przewoźnika
 • belka przedstawiająca nazwy przystanków dla podróżnych wsiadających i wysiadających
 • przyciski funkcyjne
 • logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

 

Opis działania kasownika

Zaraz po włączeniu kasownik oczekuje na otrzymanie od Autokomputera potrzebnych do pracy danych. Na wyświetlaczu pojawia się:

Rysunek 2: Widok okna interfejsu w przypadku kasownika zablokowanego

 

Po otrzymaniu od Autokomputera wymaganych danych, kasownik przystępuje do normalnej pracy. Na wyświetlaczu pojawia się informacja o dacie (w formacie DD-MM-RRRR) oraz informacja o czasie (w formacie GG:MM:SS).

 

Działanie kasownika w trybie zablokowania

Zablokowanie kasownika może być wywołane przez następujące zdarzenia:

 • zablokowanie wymuszone przez kierowcę z klawiatury Autokomputera
 • zablokowanie wymuszone e-kartą przez osobę kontrolującą

 

Stan zablokowania objawia się w następujący sposób:

 • na polu informacyjnym pojawia się komunikat "KASOWNIK ZABLOKOWANY"
 • zostaje wyświetlony ekran zablokowania jak na rys. 2

 

Obsługa biletów papierowych

Aby skasować bilet papierowy należy wsunąć bilet do szczeliny kasownika co spowoduje nadrukowanie na nim odpowiedniego tekstu. Dodatkowo kasownik wyświetli informację o udanej operacji skasowania biletu papierowego (rys. 3).

Rysunek 3: Widok okna z informacją o poprawnym skasowaniu biletu papierowego.

 

Obsługa Rzeszowskiej Karty Miejskiej (RKM lub e-karta)

Standardowa obsługa RKM polega na przyłożeniu karty do kasownika. Kasownik spróbuje dokonać skasowania i o wyniku poinformuje podróżnego poprzez:

 • wyświetlenie stosownego komunikatu (lub komunikatów)
 • wygenerowanie sygnału dźwiękowego (pojedynczy, podwójny lub potrójny)

 

Skasowanie okresowego biletu elektronicznego

Kasowanie okresowego biletu elektronicznego ma pierwszeństwo przed kasowaniem 1-przejazdowego biletu elektronicznego. Oznacza to, że jeżeli w e-karcie jest co najmniej jeden aktualny okresowy bilet elektroniczny to skasowanie domyślne jest wykonywana z takiego okresowego biletu elektrzonicznego. Zostanie to zasygnalizowane poprzez pojedynczy sygnał dźwiękowy i wyświetlenie stosownego komunikatu (rys. 4).

W przypadku korzystania z e-karty z zapisami: okresowym biletem elektronicznym i elektroniczną portmonetką w pierszej kolejności system będzie korzystał z okresowego biletu elektronicznego. Jeżeli okresowy bilet elektroniczny zapisany na e-karcie utracił ważność to kasownik podejmuje bez ostrzeżenia próbę skasowania biletu z elektronicznej portmonetki według taryfy zapisanej na e-karcie (bilet normalny, ulgowy ustawowy, ulgowy samorządowy).

Rysunek 4: Widok okna z informacją o skasowaniu okresowego biletu elektronicznego.

 

Skasowanie 1-przejazdowego biletu elektronicznego

W celu skasowania 1-przejazdowego biletu elektronicznego należy nacisnąć przycisk „Inny bilet” (rys. 5) na ekranie głównym kasownika i wybrać taryfę w wyświetlanym oknie (rys. 6) i przyłożyć e-kartę do czytnika. Zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy oraz pojawi się okno z podsumowaniem operacji. Właściciel e-karty ma około 5 sekund na przyłożenie e-karty do kasownika celem zrealizowania operacji skasowania. Jeżeli w ciągu tych 5 sekund e-karta nie pojawi się w polu anteny kasownika, to kasownik samoczynnie powraca do taryfy domyślnej. Poprawne wykonanie operacji skasowania 1-przejazdowego biletu elektronicznego jest sygnalizowane poprzez pojedynczy sygnał dźwiękowy i wyświetlenie stosownego komunikatu (rys. 7).

Rysunek 5: Widok okna głównego kasownika z naciśniętym przyciskiem „Inny bilet”.

 

Rysunek 6: Widok okna umożliwiającego zmianę taryfy.

 

Rysunek 7: Widok okna przedstawiającego informację po skasowaniu 1-przejazdowego biletu elektronicznego

 

Sprawdzenie stanu e-karty

Właściciel e-karty ma możliwość sprawdzenia stanu e-karty. Aby wybrać opcję sprawdzania stanu e-karty należy nacisnąć przycisk „Sprawdź konto” (rys. 8). Przycisk zostanie oznaczony, a właściciel e-karty ma około 5 sekund na przyłożenie e-karty do kasownika celem sprawdzenia stanu karty (rys. 9). Jeżeli w ciągu tych 5 sekund e-karta nie pojawi się w polu anteny kasownika, to kasownik samoczynnie powraca do stanu normalnego. Jeżeli e-karta zostanie przyłożona do kasownika (pojawi się w polu anteny kasownika) to kasownik rozpocznie wyświetlanie informacji o 1-przejazdowym bilecie elektronicznym (jeżeli została wpisana do e-karty elektroniczna portmonetka) i biletach okresowych (tylko tych, które zostały wpisane do e-karty) (rys. 10).

Rysunek 8: Widok okna z naciśniętym przyciskiem „Sprawdź konto”.

 

Rysunek 9: Widok okna informującego o konieczności przyłożenia e-karty do czytnika.

 

Rysunek 10: Widok okna przedstawiający stan biletu elektronicznego.

 

Doładowanie internetowe e-karty

Doładowanie internetowe e-karty (dopisanie kwoty do elektronicznej portmonetki lub wpisanie do e-karty dowolnego okresowego biletu elektronicznego) jest możliwe dzięki wyposażeniu kasownika w specjalną kieszeń do włożenia e-karty. Operacja doładowania internetowego w kasowniku rozpoczyna się od naciśnięcia przycisku „Zapisanie biletu” (rys. 11). Przycisk zostanie zaznaczony a podróżny ma około 5 sekund na umieszczenie e-karty w szczelinie (rys. 12). Jeżeli w ciągu 5 sekund e-karta nie zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to kasownik samoczynnie powraca do stanu normalnego. Jeżeli e-karta zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to kasownik rozpocznie pobieranie informacji o doładowaniach internetowych e-karty z Autokomputera, wyświetlając jednocześnie odpowiedni komunikat (rys. 13).          

W trakcie doładowania internetowego mogą wystąpić następujące sytuacje:

 1. doładowanie internetowe jest niemożliwe
 2. brak w systemie zdefiniowanych dla e-karty doładowań internetowych
 3. e-karta została wyjęta z kieszeni kasownika i nie jest możliwe wykonanie doładowania internetowego
 4. e-karta została poprawnie doładowana internetowo

 

Rysunek 11: Widok okna z naciśniętym przyciskiem „Doładowanie”.

 

Rysunek 12: Widok okna z informacją o potrzebie włożenia e-karty do czytnika.

 

Rysunek 13: Widok okna podczas pobierania informacji o doładowaniach dla danej e-karty.

 

Rysunek 14: Widok okna z podsumowaniem operacji doładowania biletu elektronicznego.